Hållbara IT-produkter

Inköp av IT-produkter utgör en betydande del av kommunernas budget för inköp. Datorer, telefoner, surfplattor etc. har en tydlig och spårbar påverkan på miljö och sociala förhållanden i hela sin produktionscykel.   

En IT-produkts livscykel består förenklat av tre faser – tillverkningsfasen, användningsfasen och slutfasen. Alla tre faserna orsaker miljöpåverkan av olika karaktär. I tillverkningsfasen utvinns och förädlas råvaror, komponenttillverkning och montage av produkterna sker och produkter och komponenter transporteras till olika ställen. De miljöaspekter man kan koppla till tillverkningsfasen är bland annat klimatpåverkan, resursanvändning och utsläpp av föroreningar. I användningsfasen är klimatpåverkan från energianvändning den viktigaste miljöaspekten. I slutfasen kan produkten återanvändas eller återvinnas. Flera komponenter i produkterna klassas som farligt avfall och riskerar att skada människors hälsa och förorena miljön om de inte hanteras på rätt sätt. 

En annan aspekt är den sociala hållbarheten, dvs att leverantörerna har ett socialt ansvarstagande och t.ex. rättvisa arbetsvillkor. 

Det finns flera miljö – och energimärkningar för datorer och bildskärmar. TCO Certified är en internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Svanen, EU Ecolabel och Blue Angel är miljömärkningar för t.ex. kontorsprodukter.  

Uppföljning miljökrav på IT-produkter i Dalsland

Under 2018/2019 har en uppföljning utförts av Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Färgelandas kommunala IT-avtal för att belysa vilka miljö- och energikrav som har ställts i respektive upphandling.  

Rapporten finns tillgänglig här, tillsammans med andra uppföljningar av miljökrav i kommunala avtal.

Sidan uppdaterades 2023-05-11