STRATEGISKT ARBETE

Det strategiska arbetet inom miljö- och energiområdet handlar om att arbeta planerande och förebyggande mot uppsatta lokala, regionala och nationella miljö- och energimål.

Förslag till miljöstrategiska insatser kan komma från olika håll, från kommunledningar, direktionen, miljöstrategerna eller miljönämnden. Respektive kommuns mål för miljön och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de nationella och regionala miljömålen.
___________________________________________________________

Miljö- och energistrategerna på Dalslands Miljö och Energiförbund jobbar efter sex miljömål:

Miljömål:

Mistras miljömål

Miljömål 1: Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser ska snabbt och kraftfullt minska för att undvika en mycket farlig klimatpåverkan på både hälsa, miljö, ekonomi och ekosystem. I första hand ska vi göra oss oberoende av fossil energi.

Miljömål 2: Giftfri miljö

Många produkter innehåller giftiga kemikalier som lagras i våra kroppar eller i naturen. Därför är det viktigt att göra medvetna val och välja produkter som har så liten påverkan som möjligt på miljön och människors hälsa. Exempel på vanliga produkter hos detaljister är: skor, kläder, leksaker, datorer, telefoner, kosmetiska och hygieniska produkter, möbler och byggprodukter. Omloppet av giftiga ämnen i samhället ska minska. Vid offentlig upphandling till bl.a. skolor, förskolor och av IT-produkter finns goda möjligheter att välja produkter som är säkrare och mindre hälso- och miljöstörande.

Miljömål 3: Levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet

Kvaliteten varierar i våra sjöar, vattendrag och grundvatten. Negativ påverkan från t.ex. övergödning, försurning, föroreningar och regleringar ska åtgärdas. En god vattenkvalitet är målet för att trygga bl a ekosystemens fortlevnad, tillgången på dricksvatten och processvatten samt utvecklingen av friluftslivet och turistnäringen.

Miljömål 4: Ett rikt skogs- och odlingslandskap med myllrande våtmarker

Skogens och odlingslandskapets produktion, kulturmiljövärden och biologiska mångfald ska skyddas. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion ska värnas. Kommunernas naturvårdsprogram är en viktig grund för kommunernas medverkan i arbetet med detta miljömål.

Miljömål 5: Hållbar planering, konsumtion och närproducerad mat

Kommunerna ska utveckla sina miljöledningssystem och den strategiska planeringen i olika sektorer. Detta för att tydligare beakta hållbarhetsperspektiv, miljömål samt sociala- och etiska aspekter. Konsumtion av varor och tjänster från andra länder står för en stor del av miljöpåverkan. Sociala krav i upphandlingar ska ställas för att motverka förekomsten av brott mot mänskliga rättigheter för de som producerar och levererar varor och tjänster till kommunen.

Produktionen av mat orsakar bl a klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av vår jords resurser. Klimatsmart mat ska väljas så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Ofta kan valet av närproducerad mat vara positivt ur klimatsynpunkt. Dessutom kan det bidra till öppna landskap och en god livsmiljö för djuren.

Miljömål 6: Slutna rena kretslopp och minskade avfallsmängder

Dagens konsumtionsmönster genererar stora avfallsmängder. Att förebygga uppkomsten av avfall ger miljövinster som ofta är betydligt större än de miljövinster som genereras då ett avfall material- eller energiåtervinns. Det avfall som trots allt uppkommer ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje hand energiåtervinnas och som sista utväg deponeras.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-17