Dalslands Miljö- och energiförbund

Förbundets organisation

Dalslands miljö- och energiförbund är en samarbetsorganisation inom miljö- och energiområdet för de fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Förbundet har sitt juridiska säte i Mellerud. Den politiska organisationen utgörs av en förbundsdirektion och en miljö- och energinämnd. Förbundsdirektionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Vardera kommunen utser två ledamöter samt två ersättare. Förbundsdirektionen har det övergripande ansvaret för inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet.

Miljö- och energinämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Dessa utses av Dalslands miljö- och energiförbunds direktion. Miljö- och energinämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för att lagstiftningen inom framförallt miljö- och livsmedelsområdet efterlevs. Nämnden har också ett operativt ansvar för det miljö- och energistrategiska arbetet. Tjänstemannaorganisationen består av ett miljö- och energikontor som leds av förbundschefen. 

 

Förbundets ändamål
Förbundet har följande ändamål:

  • Ansvara för den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen samt övrig lagstiftning med anknytning till verksamhetsområdet.
  • Initiera och samordna det miljö- och energistrategiska arbetet i medlemskommunerna och i förbundet.
  • Utföra energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag.
  • Fullgöra kommunernas åtaganden när det gäller kalkning av sjöar och vattendrag samt medverka i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet.
  • Vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap.
  • Bistå medlemskommunerna med underlag för besvarande av remisser, svara för information inom verksamhetsområdet samt bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet.
  • Kunna vara ägare till kommungemensamma administrativa system med syfte att effektivisera de kommunala verksamheterna.

 

Ytterligare information
Mer information om förbundets uppgifter och arbete hittar du i förbundets förbundsordning och arbetsordning.

Sidan uppdaterades 2023-03-16