Vattenskyddsområden

Verksamhet/arbete inom vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Skyddet kan gälla både ytvattentäkter, grundvattentäkter och grundvattentäkter med infiltration.


De flesta av kommunernas vattentäkter är skyddade av så kallade skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna har bland annat bestämmelser som innebär att för en viss verksamhet, om den genomförs inom ett kommunalt vattenskyddsområde kan det krävas tillstånd eller en anmälan som ska lämnas in till Dalslands miljö- och energikontor. 

Exempel på åtgärder som kräver anmälan eller tillståndsansökan:
-hantering av petroleumprodukter
-hantering av bekämpningsmedel
-avverkning och uppläggning av timmer
-tillfälliga upplag av avfall och massor
-upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt
-täktverksamhet, schaktningsarbeten och muddring
-energianläggning och uttag av grundvatten
-transport av farligt gods och farligt avfall
-uppställning av fordon, järnvägsvagnar och arbetsmaskiner
-miljöfarlig verksamhet
-infiltration och avledning av avloppsvatten
-väghållning

Använd blankett Ansökan/Anmälan om verksamhet inom vattenskyddsområde.
Snabbknapp till våra blanketter finns längst upp på sidan.


Glöm inte att bifoga situationskarta där aktuell verksamhet finns markerad.

För att ansöka om övrig miljöfarlig verksamhet, s.k. C-anläggningar enligt miljöprövnings förordningen, kan du använda dig av anmälningsblanketten för C-verksamhet.

Vattenskyddsföreskrifterna för respektive kommun hittar du genom att trycka på länkarna i menyn.

Sidan uppdaterades 2023-05-11