Klagomål på inom- och utomhusmiljö

Har du klagomål som rör din boendemiljö eller sådant som kan medföra en fara för miljön, så kan du anmäla det till Dalslands miljö- och energikontor.

Normalt ska du först ha kontaktat den som är ansvarig för störningen och framfört dina synpunkter, samt gett vederbörande rimlig tid och möjlighet att åtgärda problemet. Störningen ska också pågå i nuläget. Klagomål på störning som pågått tidigare men upphört, handläggs inte.

Gäller ditt klagomål en störning som du upplever orsakar ohälsa ska det, enligt miljöbalkens definition, vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Prioriterade Klagomål

Dalslands miljö- och energikontor har begränsade resurser för handläggning av inkommande klagomål på miljö och hälsa. Vi är därför tvungna att prioritera de som utgör störst risk för miljön eller hälsan. En bedömning av behovet av handläggning görs i varje enskilt fall. Bedömningen baseras på de uppgifter som inkommit i samband med anmälan. Exempel på klagomål som prioriteras:

  • Misstänkt läckage av miljöskadliga flytande kemiska produkter, tex olja eller bränsle, som kan medföra förorening av betydelse för mark eller vatten.
  • Farligt avfall som riskerar orsaka miljöskada p.g.a. läckage av exempelvis olja eller lösningsmedel.
  • Olägenheter i bostäder som inte är tillfälliga och som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Gör din anmälan på särskild blankett

Vi vill att du använder vår blankett när du anmäler ditt klagomål för att alla relevanta uppgifter ska finnas med. Länk till blanketten finns längst upp på sidan.

Du har rätt att vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Om du vill vara anonym kan du välja att skicka in blanketten via vanlig post. Du kan inte vara anonym om du skickar in ett klagomål via e-post. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen att bli offentlig. Man kan inte fylla i sina personuppgifter i klagomålsblanketten för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym, eftersom blanketten blir en offentlig handling när den diarieförs.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-16