Avfall

Avfall är, enligt miljöbalken, allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Den som har avfall, både privatpersoner och företag, ska se till att avfallet tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det betyder att så stor del av avfallet som möjligt ska återanvändas eller återvinnas, för att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser. Det bästa sättet att uppnå en god kvalitet på insamlat avfall är att sortera det så nära källan som möjligt. Då kan rena fraktioner hanteras var för sig för att få ett bra material för återvinning. Avfall, både avfall från hushållen och företagens avfall får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska lämnas till en anläggning som är godkänd för att ta hand om avfall, se vidare under "Avfallsanläggningar" till vänster.

Konsumtionens miljöpåverkan 

I Sverige har vi blivit bättre på att ta hand om vårt avfall. Däremot ökar mängderna stadigt. Nästa stora utmaning inom avfallsområdet är att få mängderna att minska, avfallsminimering. 

Anmälan om kompostering och dispenser

Vill du ta hand om ditt eget biologiskt lättnedbrytbara hushållsavfall på din fastighet och därmed inte ha kvar tunnan för matavfall måste du anmäla det till oss på miljökontoret. Kompostbehållaren ska vara konstruerad så den inte lockar till sig skadedjur, luktar eller på annat sätt stör din omgivning. Du kan köpa eller själv bygga en kompostbehållare. Anmälan hittar du genom att trycka på knappen blanketter överst på sidan. Mer information om kompostering hittar du till höger.

Vill du ha längre eller kortare intervall för hämtning av dina hushållssopor söker du det hos renhållningen i din kommun. För att få längre intervall krävs det att du först har anmält om hemkompostering hos oss på miljökontoret.

Tidsbegränsad dispens från avfallshämtning kan du få efter särskild ansökan som prövas av miljökontoret. Ansökan hittar du genom att trycka på knappen blanketter överst på sidan. Dispens ges i fyra år, varefter ny ansökan måste inlämnas. Om du har fritidshus för eget bruk och samtidigt äger en permanentbostad inom kommunen med renhållningsabonnemang kan uppehåll från avfallshämtning medges för fritidshuset, anmälan görs via din kommun och inte till oss på Miljö - och energikontor.  

 

Sidan uppdaterades 2024-02-27