Grön Infrastruktur Dalsland

Grön Infrastruktur Dalsland – ett kommungemensamt projekt i hela Dalsland

Text Lokala naturvårdssatsningen på grön karta av Sverige

Sammanfattning 

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Vänersborgs och Åmåls kommuner har fått ansökan om medel beviljade i form av ett LONA-projekt då de önskar att gemensamt ta fram ett underlag för grön infrastruktur och genomföra analyser för landskapsekologiska samband för att få en översikt av hur viktiga habitat hänger samman spridningsbiologiskt i landskapet. Materialet ska fungera både som planeringsunderlag för fysisk planering och naturvård samt som kommunikationsunderlag för att öka kunskapen om ekologiska samband hos politiker, tjänstemän och allmänhet. På landskapsnivå ska viktiga samband synliggöras och analyseras. På tätortsnivå ska ekosystemtjänstkartläggning och analys för viktiga ekosystemtjänstfunktioner utföras. Projektet ska även ta fram målsättningar, verktyg och metoder för att stärka den gröna infrastrukturen i landskapet och värdefulla ekosystemtjänster i tätorterna. Under 2021 har samtliga KS och andra berörda nämnder fått information om projektet och en kort introduktion till vad Grön infrastruktur är. En arbetsgrupp har skapats bestående av miljöstrateger, planhandläggare, GIS-ingenjörer, samhällsbyggnadschefer och teknisk personal. Projektet pågår t o m 2024.

Syfte  

Syfte är att bygga vidare på det fina material i form av den regionala planen för grön infrastruktur som länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram. Tanken är att göra delar av detta material mer finmaskigt och på så sätt mer användbart i planeringsarbete på kommunal nivå. Materialet som ska visa på ekologiska samband i landskapet kommer att vara ett viktigt underlag för fysisk planering i kommunerna samt vara underlag för förvaltning, bevarande och utveckling av hotade arter och värdefulla naturtyper i landskapet samt för att vårda och utveckla värdefulla ekosystemtjänster i tätorterna. Underlaget ska också fungera som ett pedagogiskt kommunikationsmaterial för att öka kunskapen om värdefull natur och ekologiska samband i Dalsland.

Bakgrund   

Dalslands miljö- och energiförbunds medlemskommuner har gemensamt tagit fram en färdriktning för hållbarhet kopplat till de globala målen. I denna process har man identifierat behov av kunskapsuppbyggnad kring grön infrastruktur och ekosystemtjänster hos olika målgrupper. Man ska ta hänsyn till grön infrastruktur och ekosystemtjänster i planeringsfrågor liksom bygga kapacitet i att ha god kunskap om ämnesområdet och utbildas i närnaturen från tidig ålder inom visionsområdet "Dalsland ska kännetecknas av en grön infrastruktur, ett fossilfritt samhälle, krismedvetenhet och kunskap om ekosystemen"
Kunskapsunderlag om ekologiska samband särskilt viktiga för kommunerna ska tas fram, liksom analyser av dessa underlag. Särskilt viktiga ekologiska samband kan utgöras av naturmiljöer med av kommunen utpekade ansvarsarter knutna till sig och kan exempelvis utgöras av permanenta gräsmarker, lövskogssamband eller grunda vattenbiotoper, vilka är exempel på sådana naturmiljöer. Ekosystemtjänstkartläggning av särskilt utpekade ekosystemtjänster i tätorten ska underlätta för prioritering vid planarbete och på ett pedagogiskt vis fungera som kunskapsmaterial för spridning i skola och till allmänhet.
Vi ser det som en styrka att fem kommuner går samman för att skapa detta projekt. Det kommer att bli en gemensam lärandeprocess att ta fram metoder för hur vi ska använda kunskapsunderlagen som tas fram för att bearbetas till planerings- och beslutsunderlag.

Lokala aktörer 

I projektgruppen kommer kommunernas tjänstemän inom framförallt plan-, miljö-, utbildning och kommunikation att engageras. Politiker och elever kommer att erhålla kunskapsbyggande aktiviteter. Där kommer även finnas material för allmänheten att ta del av.

Minst lika viktigt är att förankra och utveckla arbetet med grön infrastruktur hos de aktörer som har rådighet över markanvändningen i Dalsland. Därför kommer workshops och andra samverkansaktiviteter ske under projekttiden för att gemensamt skapa en bild av hur vi tillsammans vill att Dalsland ska utvecklas på sikt och vilka värden vi önskar att förstärka och bevara för att skapa ett hållbart samhälle.

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen  

Projektet, genom sitt syfte att användas som planeringsunderlag, bidrar framför allt till uppfyllande av miljökvalitetsmålen "Ett rikt växt och djurliv", "Ett rikt odlingslandskap", "Levande sjöar och vattendrag", "Myllrande våtmarker" och "God bebyggd miljö". Av samma skäl borgar projektet för ett långsiktigt och varaktigt kommunalt naturvårdsarbete då det utgör grunden för förverkligandet av kommunernas målbilder för hållbarhetsarbetet i den gemensamma färdplanen för hållbarhet kopplad till de globala målen - Agenda 2030.

Projektets långsiktiga effekter 

Ett kunskapsunderlag om grön infrastruktur kommer att hjälpa kommunerna att se helheten i landskapet och på så sätt underlätta att ta hållbara beslut vad gäller planering. Underlaget kan visa på områden där kommunerna kan prioritera insatser för att knyta ihop viktiga naturområden genom att stötta hållbara markanvändningsprocesser. Dessa långsiktiga effekter ligger i linje med kommunernas hållbarhetsarbete kopplat till FN:s globala mål om att nå en hållbar utveckling, där ekologisk hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet. En stor styrka är att fem kommuner utför och skapar detta arbete i samverkan, vilket bäddar för en kapacitetsbyggande, gemensamt lärande, identitetsskapande och långsiktighet.

Sidan uppdaterades 2023-03-16