Cisterner

Om man äger en cistern för eldningsolja, spillolja eller diesel ansvarar man själv för att lagring, hantering och kontroller sköts på rätt sätt. Före installation av en cistern ska man ska se till att cisternen besiktigas. Det finns regler på hur cisterner ska skötas i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark-och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (2003:24). Skulle en cistern börja läcka kan det förstöra vattentäkter och mark och det blir dyrt att sanera. Alla cisterner ska regelbundet besiktigas av ett ackrediterat företag. S-cisterner (ej korrosionsskyddad) ska besiktigas med ett intervall på 6 år och K-cisterner (korrosionsbeständig) med et intervall på 12 år. Inom vattenskyddsområden halveras tiden om cisternen saknar ett sekundärt skydd mot läckage. När cisternen är besiktigad av en ackrediterad kontrollant får man en kontrollrapport som ska sparas och förvaras så att den kan visas upp för vid tillsyn.

Cisterner större än 10 m3 är tillståndspliktiga hos länsstyrelsen och ska även anmälas till räddningstjänsten.

Handbok - Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Om man ska sluta använda en cistern ska den tömmas, rengöras och skrotas. Grundregeln är att en nedgrävd cistern som ska sluta användas tas upp ur marken, under förutsättning att den inte riskerar att påverka en byggnad så att det uppstår t.ex. sättningsskador. Om cisternen ska ligga kvar under marken måste den tömmas, rengöras och fyllas med sand.

Cisterner, Naturvårdsverket

Swedac

Sidan uppdaterades 2019-04-12

Kontaktpersoner

Britt-Marie Mether
0530-93 94 51

Anna Sanengen 
Cisterner Lantbruk
0530-93 94 37


Information

Brandfarliga gaser och vätskor, MSB 
Cisterner, Naturvårdsverket 
Swedac


Blanketter