Schaktmassor

Schaktmassor för anläggningsändamål

Den här checklistan är till för dig som planerar att använda eller har blivit erbjuden schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål. Checklistan ska ses som ett hjälpmedel och vägledning. Det kan ofta behöva göras en mer detaljerad utredning. Tänk på att det är du som ska använda schaktmassorna eller annat byggavfall som är ansvarig för bedömning av vilka riskerna är med ditt anläggningsprojekt.

Schematisk bild

Nu har du tagit reda på om du uppfyller grundkravet för att få använda avfall för ditt projekt

Har inte återanvändningssyfte?

Då får du inte använda eller ta emot schaktmassor.

Om du redan tagit emot schaktmassor eller avfall utan syfte och anmälan eller tillstånd från miljö- och energikontoret/Länsstyrelsen. Eller saknar du dokumentation från leverantören över massornas innehåll och bakgrund? Då behöver miljöskyddskontoret få in dokumentation av massornas/avfallets innehåll och ursprung. Det kan krävas miljöteknisk utredning från dig för bedömning av påverkan från massornas innehåll. Kontakta miljö- och energikontoret/Länsstyrelsen för rådgivning. 

Har ett återanvändningssyfte?

Du behöver ta reda på bland annat följande: 

Finns tillräcklig kunskap och dokumentation om avfallet? Finns analyser på föroreningar, tekniska egenskaper och innehåll?

Vilken prövningsnivå gäller för ditt projekt? Vid mindre än ringa risk eller ringa risk för miljöpåverkan kan det krävas en anmälan till kommunen. Vid mer än ringa risk för miljöpåverkan krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Krävs det särskild hänsyn på grund av närhet till vattendrag, bostäder, brunnar etc? 

Kommer ditt projekt påverka naturvärden? Då kan det krävas en anmälan om ett 12:6-samråd till Länsstyrelsen. 

Kan det krävas andra tillstånd/ dispenser som marklov eller servitut?

Schaktmassor, bygg och rivningsmaterial är avfall. Den som har sådant avfall är ansvarig att undersöka om avfallet är förorenat. Avfall som läggs upp på eller i marken kan vara en deponi. Det krävs tillstånd att ha en deponi. Om du tar emot förorenade massor utan anmälan eller tillstånd kan du bli skyldig till otillåten deponiverksamhet. En leverantören kan vara skyldig till otillåten kvittblivning. 

Sidan uppdaterades 2023-05-11