Värdefulla naturområden

Naturområden kan skyddas genom bestämmelser i miljöbalken. Vanligaste formen för skydd är naturreservat och strandskydd. Andra skyddsformer är nationalpark, djur- och växtskyddsområden, naturminnen och biotopskyddsområden. Även Natura 2000-områden har ett slags skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärdena i dessa.

Skyddade områden har oftast flera av följande värden:

  • Estetiska och rekreationella – vi tycker naturen är vacker och mår bra av att vistas i den.
  • Etiska/moraliska – vi anser det rätt både för naturens skull och för framtida generationer människor.
  • Historiska – vi vill känna vår historia och bevara vårt kulturarv.
  • Ekonomiska – genom bevarad mångfald och vacker natur kan vi hållbart nyttja naturen både nu och i framtiden (och både för produktion och turism/fritid).

Skyddade områden i Dalsland

De fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud har tillsammans ett 20-tal naturreservat, varav många också ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000. Som exempel kan nämnas Höljerudsforsarna, ängsmark i Ryr, hällristningar i Tisselskog, ett istidsdelta i Äng, kulturmiljöer som Baldersnäs och många naturskogsområden. Ett av de största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdena i landet, utanför fjällregionen och Norrbotten, finns i Dals-Eds kommun: Tresticklan är en av Västra Götalands tre nationalparker.

Vissa former av skydd kan upprättas av kommunerna själva, men ofta är det Länsstyrelsen som handlägger ärendena. Vissa skyddstyper kan också beslutas av Skogsvårdsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Riksdag och regering beslutar om nationalparker.
Sidan uppdaterades 2023-05-11