Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är av stor betydelse att det håller god kvalitet. Med dricksvatten menas vatten som bl.a. används för dryck och matlagning.

Dalslands miljö- och energikontor utför regelbundna kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar, dvs de verksamheter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Exempel på sådana verksamheter är de kommunala vattenverken och livsmedelsanläggningar med eget vatten. Föreskrifterna omfattar krav på provtagning och högsta tillåtna halter av en mängd olika ämnen. Kvalitetskraven gäller både det utgående vattnet från vattenverket och vattnet i användarnas kranar.

När det gäller enskilda dricksvattentäkter för privat bruk har kommunen inget tillsynsansvar. För dessa vattentäkter gäller inte Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter, utan de omfattas istället av Livsmedelsverkets ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”.

Kommunalt dricksvatten

Kommunerna ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten inom de kommunala verksamhetsområdena. Dessa områden finns främst i tätorterna, men förekommer även där det är mer glest befolkat. Kvaliteten på dricksvattnet från de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet, både på utgående vatten och hemma i abonnenternas kranar.

De flesta kommunala vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom ett vattenskyddsområde finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller t.ex. bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleumprodukter, industriell verksamhet, gödsling m.m.

 

Egen vattentäkt

Många hushåll har en egen dricksvattentäkt. Fastighetsägare med egen vattenförsörjning ansvarar själv för att kontrollera vattnets kvalitet och att hålla vattentäkten i bra skick.

 

Sidan uppdaterades 2023-03-15