Lantbruksavfall

Allt avfall ska sorteras och om möjlighet finns ska det även återvinnas.

Farligt avfall 
Det vanligast förekommande farliga avfallet från lantbruk är spillolja, det bör förvaras i ett frostfritt utrymme utan avlopp. Även annat farligt avfall i vätskeform bör förvaras på samma sätt. Allt farligt avfall ska förvaras åtskilt från annat avfall och andra produkter. 

Du får själv transportera mindre mängder farligt avfall från din verksamhet om du har anmält transporten till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det farliga avfallet ska transporteras till ett företag som är godkänt och har tillstånd att ta emot farligt avfall från företag.

Plastavfall 
Det finns olika sorter av lantbruksplast och dessa ska sorteras var för sig för att kunna återvinnas. Svepretur AB är ett branschägt materialbolag som ansvarar för insamling av plast från ensilage, säckar, odlingsfilm, dunkar för b.la. oljor mm. Insamlingen genomförs under två dagar perioden maj – augusti, på Svepreturs hemsida under fliken ”insamlingsinfo” kan du se en förteckning över insamlingsplatserna samt aktuell dag när plasten kan lämnas.

Sidan uppdaterades 2023-05-11