Bekämpningsmedel

För att ett bekämpningsmedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. Man behöver ha behörighet för att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt. När kemikalieinspektionen godkänt ett preparat placeras det i en behörighetsklass som talar om vem som får använda medlet.

Klass 1:
Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd och är över 18 år.

Klass 2:
Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd och är över 18 år.

Klass 3:
Medel som får användas av alla, det vill säga även privatpersoner.

 

Journal

Användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 kräver att man för journal. Detta ska b.la. finnas med i journalen:

 • Datum och plats för spridningen
 • Vem utförde besprutningen
 • Vad för gröda besprutades och vad var syftet med besprutningen
 • Vilket preparat som användes, dosering och karenstid
 • Vilka skyddsavstånd som använts
 • Väder- och vindförhållanden
 • Om preparatet är giftigt för pollinerande insekter anges om det fanns blommande vegetation (ogräs) 
 • Försiktighetsmått till skydd mot miljöpåverkan
 • Vid skörd anges skördetid i journalen
 • Effekten av besprutningen (T.ex. ”0-rutor”)

Förvaring

Om man lagrar mindre mängder bekämpningsmedel kan en tät låda med lås på fungera som en bra förvaring, t.ex. en frysbox. Större mängder bekämpningsmedel kan vara bra att förvara i en speciell byggnad, en sprutbod eller i ett avskilt utrymme i en annan byggnad. Glöm inte att rensa bort utgångna preparat, helst någon gång om året.

Så här ska sprutmedel förvaras:

 • I ett utrymme utan avlopp, tätt golv med tröskel.
 • Oåtkomligt för obehöriga och barn.
 • Utrymmet ska vara ventilerat, frostfritt, ljust och i god ordning.
 • Åtskilt från andra produkter, t.ex. livsmedel, foder och explosiva varor.
 • Alla medel ska förvaras i originalförpackning.
 • Det ska vara väl skyltat till utrymmet.

Uppdaterad förteckning

Enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska det finnas en uppdaterad lättillgänglig förteckning, den kan vara i form av en pärm där man sätter in säkerhetsdatablad ihop med aktuell lagerhållning.  Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna:

 • Namn på produkterna.
 • Omfattning och användning.
 • Hälso- och miljöfarlighet.
 • Produktens klassificering med avseende på miljö-och hälsoskadlighet.

Förteckningen kan vara i form av en pärm där säkerhetsdatabladen sätts in tillsammans med aktuell lagerhållning. Förteckningen ska du ha lättillgänglig.

Sprutor som används yrkesmässigt för spridning

Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att den är funktionstestad av testare som genomgått Jordbruksverkets funktionstestarutbildning och anmält sin verksamhet till Jordbruksverket. Sprutorna ska funktionstestas minst vart tredje år framöver. Man har eget ansvar som användare av utrustningen att se till att den är godkänd när den används.  Några spruttyper är undantagna från godkännande av Jordbruksverket, det finns en lista på dessa på jordbruksverkets hemsida.

Sidan uppdaterades 2023-05-30