Hur går en inspektion till?

Vi tittar b.la. på detta:  

 • Gödselvårdsanläggningen
 • Ensilage-, kemikalie- och avfallshantering
 • Cisterner
 • Energiförbrukning
 • Att regler för miljöhänsyn i jordbruket uppfylls
 • Verksamhetens egenkontroll och dokumentation

Vi tar kontakt innan besöket för att komma överens om en tid som passar. Ibland gör vi oanmälda inspektioner. Vid besöket gör vi antingen en helhetsöversyn av din verksamhet eller så fokuserar vi på ett eller ett par områden. Hur inspektionen läggs upp kommer vi oftast överens om på plats. Man kan t.ex. inleda inspektionen med en dokumentation inne på kontoret och sedan gå en rundvandring ute på gården eller tvärt om. Tiden för inspektionen varierar beroende på hur verksamheten ser ut och hur väl förberedd du är. Fundera gärna ut eventuella frågor inför besöket, det går alltid bra att kontakta oss via mail eller telefon om dessa i förväg.

Det är alltid enklast om du förberett så all nödvändig dokumentation finns nära till hands. Beroende på verksamhetens placering och storlek skiljer det sig på vilken dokumentation som krävs. Några exempel på vad som kan krävas är:

 • Egenkontroll, till exempel genomförd Miljöhusesyn (dokumenterad egenkontroll gäller för B- och C-verksamheter) 
 • Växtodlingsplan (främst inom nitratkänsligt område)
 • Gödseljournaler vid mottagande eller bortförsel av gödsel
 • Beräkning av behovet av lagringskapacitet för stallgödsel (främst inom nitratkänsligt område)
 • Sprutjournal, behörighetsbevis (sprutcertifikat) och funktionstest av sprutan
 • Anmälan om egen transport av farligt avfall
 • Avfallsjournal och kvitto eller transportdokument
 • Besiktningsprotokoll för cisterner
 • Besiktningsdokument för köldmedier
 • Övriga beslut eller handlingar som rör din verksamhet
 • Eventuella certifieringar (till exempel Krav, Sigill)
 • Markkartering och eventuell växtnäringsbalans (gäller främst B- och C-anläggningar).
 • Uppgifter om antalet djur behövs vid beräkning av djurenheter, gödselberäkning och behov av spridningsareal.

 

Sidan uppdaterades 2023-05-11